www.europatanacs.hu
Főoldal  |  E-mail  | 
Keresés 
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
Az Európa Tanács
 
Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa

histoire_fr-vote_13_190x130-1
1994-ben az Európa Tanács tanácsadó szervként létrehozta az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusát, amely az addig működő Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Értekezlete helyébe lépett. Tevékenységét az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának (2000)1 sz. Alapszabályi Határozata alapján fejti ki.
Helyi és regionális demokrácia: a nagyobb szabadság elérésének eszköze  
Az Európa Tanács a helyi önkormányzatok képviseletének megteremtése érdekében már 1957-ben megtette az első lépést, e téren kifejtett tevékenysége azóta Izlandtól Oroszországig és Norvégiától a Balkánig terjed. 1994-ben az Európa Tanács tanácsadó szervként létrehozta az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusát, amely az addig működő Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Értekezlete helyébe lépett. Tevékenységét az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának (2000)1 sz. Alapszabályi Határozata alapján fejti ki.

A Kongresszus szerepe  
A Kongresszus
 • Európa régióinak és városainak véleményét jeleníti meg az Európa Tanácsban;
 • fórumot teremt, ahol a helyi és regionális választott képviselők megvitathatják problémáikat, összevethetik tapasztalataikat, és kifejezhetik véleményüket a kormányzati szféra részére;
 • tanácsadóként működik az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága és Parlamenti Közgyűlése mellett a helyi és regionális politika minden kérdésében;
 • szorosan együttműködik a nemzeti és nemzetközi szervezetekkel a helyi és regionális önkormányzatok képviseletében;
 • meghallgatásokat és konferenciákat szervez helyi és regionális szinten a szélesebb közvélemény elérése érdekében, amelynek közreműködése nélkülözhetetlen a működőképes demokráciához;
 • a helyi és regionális demokrácia helyzetét elemző rendszeres országjelentéseket készít az Európa Tanács összes tagállamáról;
 • kiemelt figyelemmel kíséri A helyi önkormányzatok európai kartájának alkalmazását;
 • segítséget nyújt az új tagállamoknak a hatékony helyi és regionális önkormányzatok kialakítása során jelentkező gyakorlati tennivalók területén.


Új realitások, új célkitűzések  
Az eltérő politikai és gazdasági hátterű új tagállamok megjelenése célkitűzéseinek áttekintésére és újrafogalmazására késztette a Kongresszust, hogy feladatait a következőkkel bővítse:
 • hatékony helyi és regionális struktúrák támogatása az Európa Tanács valamennyi tagállamában, különös tekintettel az új demokráciákra;
 • a helyi és regionális demokrácia helyzetének vizsgálata a tagállamokban és a tagjelölt országokban;
 • új kezdeményezések ösztönzésével a polgárok hatékony részvételének lehetővé tétele a helyi és regionális demokráciában;
 • a helyi és regionális önkormányzatok érdekeinek képviselete az európai politika kialakításában;
 • a regionális és határokon átívelő együttműködés ösztönzése a béke, a tolerancia és a fenntartható fejlődés jegyében a régióknak a jövő generációk számára történő megóvása érdekében;
 • az eurorégiók kialakításának ösztönzése;
 • részvétel a helyi és regionális választásokon megfigyelőként.


Kétkamarás közgyűlés  
A Kongresszus két kamarából áll: A Helyi Önkormányzatok Kamarájából és a Régiók Kamarájából. A kétkamarás közgyűlésnek 318 tagja és ugyanannyi póttagja van. A tagság az Európa Tanács tagállamaiban működő több mint 200.000 helyi és regionális önkormányzat választott képviselőiből tevődik össze. A Kongresszus elnökét a két kamara tagjai közül választják, felváltva. Az elnök két rendes ülésszak időtartamára marad hivatalában. A Kongresszus évente egyszer ülésezik Strasbourgban, amikor elismert európai szervezetek küldöttségeit is fogadják, továbbá a nemtagországok képviselőit, akik különleges meghívotti vagy megfigyelői státuszt élveznek. A tagállamok nemzeti delegációiból létrehozott Állandó Bizottság a Kongresszus plenáris ülésszakai közötti időszakban találkozik a különböző bizottságokkal, az őszi és a tavaszi ülésszakok idején. A Kongresszus alapszabálya szerint négy bizottságot működtet:
 • az Intézményi Bizottság különleges feladata az európai helyi és regionális demokrácia fejlődéséről beszámoló jelentések elkészítése, munkáját független szakértői bizottság támogatja;
 • a Kulturális és Oktatási Bizottság a média, az ifjúság, a sport és kommunikáció területéért felelős;
 • a Fenntartható Fejlődésért Bizottság a környezet, valamint a területfejlesztés és a várostervezés problémáival foglalkozik;
 • a Társadalmi Kohéziós Bizottság feladatai közé tartozik a foglalkoztatás, az állampolgárság, a migráció, a közösségi kapcsolatok, a nők és férfiak közötti egyenjogúság, valamint a társadalmi szolidaritás. A Régiók Kamarájának van még egy különleges bizottsága, a Törvényhozói Hatalommal Rendelkező Régiók Munkacsoportja. A Kongresszus ügyvezetője felelős a költségvetésért, és irányítja a kongresszusi titkárság mintegy 40 munkatársának munkáját.


Gyakorlati segítség  

A Helyi és Regionális Önkormányzatok Képzési Központjainak Európai Hálózata (ENTO)  
Ez a hálózat szakmai segítséget és képzést nyújt azoknak a közép- és kelet-európai országoknak, amelyek nem rendelkeznek irányítási tapasztalatokkal és technikai feltételekkel. Az ENTO hálózat elősegíti a helyi és regionális önkormányzati képzési központok közötti együttműködést, és kapcsolatot teremt a nemzeti szervezetek és más országbeli partnereik között.
Különleges támogatási program létezik a közép- és kelet-európai helyi és regionális demokráciák részére. A programban kiemelten szerepel a helyi önkormányzati törvényhozás tervezésének támogatása. Képzési és szakmai útmutatást ad a helyi intézményi reformok kidolgozásához, és ebből a célból munkacsoportokat hoz létre, tanulmányutakat és tanfolyamokat szervez a városi lakosság egészségmegőrzéséről, a pénzügyi függetlenségről, valamint a helyi önkormányzatok finanszírozásáról.

A Helyi Demokrácia Képviseletei (LDAs)  
E képviseleteket a békefolyamat részeként hozták létre a volt Jugoszlávia területén 1993-ban. Feladatuk, hogy partnerkapcsolatot létesítsenek a regionális hatóságok és Európa más területein működő helyhatóságok között. Támogatják továbbá az emberi jogok és a demokratikus elvek tiszteletben tartását, a határokon átívelő együttműködést, a kultúrák közötti párbeszédet és a helyi fejlesztést.

Részvétel a délkelet-európai Stabilitási Paktumban  
A Kongresszus aktív szerepet játszik Délkelet-Európában a helyi demokrácia és a határokon átívelő együttműködés megerősítését célzó projektekben; e célból hozta létre a Délkelet-európai Helyi és Regionális Képviselők ad hoc Munkacsoportját, és külön feladatként jelölte meg a Stabilitási Paktummal kapcsolatos tevékenységek végrehajtásának ellenőrzését.
A Kongresszus az alábbi programokat támogatja:
 • a délkelet-európai városok és régiók éves fórumának megszervezése;
 • a Helyi Önkormányzatok Nemzeti Szövetsége délkelet-európai hálózata (NALAS) tevékenységének fejlesztése;
 • a délkelet-európai városokkal és régiókkal kialakítandó partnerkapcsolatok interaktív adatbázisának kidolgozása;
 • a délkelet-európai helyi és regionális önkormányzatok közötti határokon átívelő együttműködés irányelveinek kidolgozása.


Világos törvényhozási irányelvek a politika kereteinek kialakításához  
A helyi önkormányzatok európai kartája (1985) leszögezi, hogy a helyi önkormányzatok a demokrácia alappilléreit jelentik. A karta a törvényhozási reform mintájául szolgál az új demokráciákban, a benne foglalt elveket egyes országok alkotmányukba is beillesztették. Az Európai keretegyezmény a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek határmenti együttműködéséről (1980) és két Kiegészítő jegyzőkönyve elismeri a helyi és regionális önkormányzatok jogát a határokon átívelő együttműködéshez a közszolgáltatások és a környezetvédelem területén.
Az Európai egyezmény a külföldiek helyi közéletben való részvételéről (1992) fokozatosan polgári és politikai jogokat kíván adni a külföldi állampolgárságú lakosok számára, ideértve a szavazás jogát is.
A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája (1992) a regionális és kisebbségi nyelveknek, mint Európa kulturális öröksége egyedülálló részének a megőrzését tűzi ki célul. Használatukat kiterjeszti a jogi eljárásokra, az iskolákra, a közéletre, a kultúrára, a gazdasági és a társadalmi életre, valamint a médiára.
Az Európai táj egyezmény (2000) kötelezővé teszi a hatóságok számára olyan irányelvek és intézkedések alkalmazását helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten, amelyek a tájak megőrzését, ápolását és tervezését segítik elő egész Európában.
Az Európai városi karta (1992) az európai városi polgárság jogait határozza meg. Gyakorlati útmutatást ad a jó városirányításhoz, ideértve a lakáspolitikát, a városépítészetet, a közlekedést, az energiát, a sport és a szórakozás, a környezetszennyezés és az utcai közbiztonság kérdéseit.
Az Európai karta a fiatalok részvételéről a helyi közösségek és régiók életében (1992) – 2003-ban felülvizsgált változatát fogadták el – arra ösztönzi a fiatalságot, hogy vegyen részt az őket érintő döntések meghozatalában, játsszon aktív szerepet a környezetében, a városában, vagy a régióban végbemenő társadalmi változások alakításában.

Folyamatban lévő projektek  
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága jelenleg több más dokumentum megszövegezésével is foglalkozik:
 • a Hegyvidékek karta-tervezete, amely irányelveket tartalmaz a hegyvidékek fejlesztésének és megőrzésének összehangolására;
 • a Regionális önkormányzatok európai karta-tervezete, amely a Helyi önkormányzatok európai kartáját egészíti ki;
 • az Állampolgári jogok és kötelességek karta-tervezete.


Tagállamok és képviseletük a Kongresszusban  
Albánia (4), Andorra (2), Ausztria (6), Azerbajdzsán (6), Belgium (7), Bosznia-Hercegovina (5), Bulgária (6), Ciprus (3), Cseh Köztársaság (7), Dánia (5), Egyesült Királyság (18), Észtország (3), Finnország (5), Franciaország (18), Görögország (7), Grúzia (5), Hollandia (7), Horvátország (5), Írország (4), Izland (3), Lengyelország (12), Lettország (3), Liechtenstein (2), Litvánia (4), Luxemburg (3), Macedónia (volt Jugoszláv Köztársaság) (3), Magyarország (7), Málta (3), Moldova (5), Monaco (2), Montenegró (3), Németország (18), Norvégia (5), Olaszország (18), Oroszország (18), Örményország (4), Portugália (7), Románia (10), San Marino (2), Spanyolország (12), Svájc (6), Svédország (6), Szerbia (7), Szlovák Köztársaság (5), Szlovénia (3), Törökország (12), Ukrajna (12).

Honlap
http://www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp

 

webmaster: Eagle-Comp Kft.                webhosting: Eagle-Comp Kft.