www.europatanacs.hu
Főoldal  |  E-mail  | 
Keresés 
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
Az Európa Tanács
Letölthető változat PDF-ben
Nyomtatóbarát változat
 
Európa Tanács Miniszteri Bizottság Rec (2001) 16 számú Ajánlása a gyermekek szexuális kizsákmányolással szembeni védelméről

(Elfogadta a Miniszteri Bizottság 2001. október 31. napján, a 771. nagyköveti szintű ülésén)

A Miniszteri Bizottság az Európa Tanács Alapszabályának 15.bpontjában foglaltak alapján.

Elkötelezetten arra, hogy hatékonyan hozzájáruljon a gyermekek elleni szexuális kizsákmányolással szembeni megfelelő védelem biztosításának közös céljához, bárki is legyen az elkövető, különösen, ha az a gyermekekkel szoros kapcsolatban álló, velük ilyen kapcsolatba kerülő vagy felettük felügyeletet gyakorló személy;

Hivatkozva az R (91) 11 számú Ajánlására, mely a gyermekek és fiatal felnőttek szexuális kizsákmányolása, pornográfiája, prostitúciója és kereskedelme tárgyában született;

Észlelve, hogy a gyermekek pornográfia, prostitúció, szexuális rabszolgaság, szexturizmus és emberkereskedelem formájában megnyilvánuló szexuális kizsákmányolása a gyermekek egészségére és pszichoszociális fejlődésére romboló hatással van;

Tekintettel arra, hogy ez a fajta kizsákmányolás aggasztó méreteket öltött mind nemzeti, mind nemzetközi szinten és a megelőzés-, illetve a jelenséggel szembeni küzdelem nemzetközi együttműködést igényel;

Tekintetbe véve, hogy a gyermekek jóléte és mindenek felett álló érdeke minden tagállam által elismert alapvető értékek, s ezeket mindenféle diszkriminációtól mentesen kell biztosítani;

Tekintettel arra, hogy a szexuális kizsákmányoláshoz fűződő élmények rendkívül károsak a gyermek egészségére és pszichoszociális fejlődésére;

Annak tudatában, hogy a gyermekek nem mindig részesülnek megfelelő védelemben, különösen a szexuális kizsákmányolással szemben;

Tekintettel arra, hogy a szexuális kizsákmányolás összekapcsolódik egyebek között az elhanyagolással, a fizikai, lelki és szexuális bántalmazással - a családon belül és kívül egyaránt, úgyszintén a törvénytelen örökbefogadással és bizonyos társadalmi jelenségekkel, melyek a gyermeket még kiszolgáltatottabbá tehetik;

Felismerve azt a szerepet, melyet a reklám és a média, különösen az Internet játszhat e jelenség terjesztése és megelőzése terén egyaránt;

Tekintettel arra, hogy az Európa Tanács tagállamainak felelőssége és érdeke az aktív együttműködés abból a célból, hogy koordinálják és megerősítsék az e problémával foglalkozó nemzeti és nemzetközi akcióikat;

Szem előtt tartva az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Egyezményt (1950), az Európai Szociális Kartát (1961) és a Gyermekek Jogainak Gyakorlásáról Szóló Egyezményt (1996);

Úgyszintén szem előtt tartva a Gyermek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt , különösen ennek 34. cikkelyét, mely megkívánja az államoktól, hogy tegyenek meg minden megfelelő nemzeti, bilaterális és multilaterális intézkedést a gyermekek szexuális kizsákmányolással szembeni védelme érdekében, szem előtt tartva a gyermekek eladása, gyermekprostitúció és gyermekpornográfia tárgyában született Fakultatív Jegyzőkönyvet, az ENSZ Nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményének az emberkereskedelem, különösen a nőkkel és a gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és megbüntetéséről szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvét, úgyszintén a 182. számú ILO Egyezményt a gyermekmunka legrosszabb formáiról;

Hivatkozva az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének alábbi Ajánlásaira: 1065 (1987) sz. a gyermekkereskedelemről és a gyermekek szexuális kizsákmányolásának egyéb formáiról, 1121 (1990) sz. a gyermekek jogairól, 1286 (1996) sz. egy Európai stratégiáról a gyermekek számára, 1336 (1997) sz. a gyermekmunka kizsákmányolásának leküzdéséről mint prioritásról, 1371 (1998) sz. a gyermekek bántalmazásáról és elhanyagolásáról, úgyszintén hivatkozva az 1099 (1996) számú határozatra a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról;

Szem előtt tartva a Miniszteri Bizottság alábbi Ajánlásait: R (79) 17 sz. a gyermekekkel szembeni rossz bánásmód elleni védelemről, R (85) 4 sz. a családon belüli erőszakról, R 85 (11) sz. az áldozatok büntetőjogi és büntetőeljárásjogi helyzetéről, R (87) 21 sz. az áldozatoknak nyújtandó segítségről és az áldozattá válás megelőzéséről, R (89) 7 sz. az erőszakos, brutális vagy pornográf tartalmú videófelvételek terjesztésére vonatkozó elvekről, R (90) 2 sz. a családon belüli erőszakkal kapcsolatos szociális intézkedésekről, R (93) 2 sz. a gyermekbántalmazás mediko-szociális aspektusairól, R (97) 13 sz. a tanúk megfélemlítéséről és a védelemhez való jogról, és különösen az R (2000) 11 sz. Ajánlást a szexuális kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelemmel szembeni fellépésről;

Felemlítve a számítástechnikai bűnözésről szóló Egyezményt, különösen annak 9. cikkét;

Ajánlja a tagállamok kormányainak, hogy biztosítsák hatékony intézkedések meghozatalát annak érdekében, hogy megvédjék a gyermekeket a szexuális kizsákmányolástól; vizsgálják felül a jogrendszerüket és gyakorlatukat jelen Ajánlás elveinek fényében, illetve biztosítsák ezen elvek megvalósításának szoros figyelemmel kísérését, állandó értékelését és a megvalósításhoz megfelelő technikai segítség nyújtását.

I. Célok és fogalmak

1. Jelen Ajánlás céljai a következők:

a. a gyermek jólétének és mindenek feletti érdekének, egészségének, fizikai, mentális, erkölcsi és szociális fejlődésének elősegítése annak támogatása érdekében, hogy a gyermek szexuális bántalmazástól, erőszaktól és kizsákmányolástól mentes életet élhessen;

b. a szexuális kizsákmányolás elleni küzdelemmel kapcsolatban olyan intézkedések, eljárásmódok és gyakorlat megtervezése és megvalósítása, melyek figyelembe veszik maguknak a gyermekeknek a véleményét és tapasztalatait;

c. a tagállamok közötti együttműködés elősegítése annak érdekében, hogy hatékonyabban léphessenek fel a szexuális kizsákmányolás különböző aspektusaival szemben mind nemzeti, mind nemzetközi szinten;

d. a gyermekpornográfia, gyermekprostitúció és gyermekkereskedelem felszámolása, tekintet nélkül arra, hogy természetes vagy jogi személy követi el, egyénileg vagy szervezetten, s arra, hogy az elkövetés az országhatáron belül vagy kívül, állampolgárként vagy az országban tartózkodóként, a gyermek beleegyezésével vagy anélkül történik.

2. Jelen Ajánlás alkalmazása tekintetében az alábbi fogalmak irányadók:

a. gyermeknek tekintendő minden 18 év alatti személy;

b. a szexuális kizsákmányolás összetett fogalom, mely főleg az alábbiakat foglalja magában: gyermekpornográfia, prostitúció és szexuális rabszolgaság, továbbá a gyermekek ilyen célú kereskedelme;

c. a gyermekpornográfia magában foglalja azokat az anyagokat, melyek vizuálisan ábrázolnak nyíltan szexuális viselkedést tanúsító gyermeket, továbbá olyan személyt, aki nyíltan szexuális viselkedést tanúsító gyermeknek tűnik, illetve olyan valódinak tűnő képeket, melyek nyíltan szexuális viselkedést tanúsító gyermeket mutatnak be.

A gyermekpornográfia mindenképpen magában foglalja továbbá az alábbi, szándékosan és jogtalanul elkövetett cselekményeket:

- gyermekpornográf anyagok terjesztési céllal történő létrehozása,
- gyermekpornográf anyagok felajánlása vagy hozzáférhetővé tétele,
- gyermekpornográf anyagok terjesztése vagy továbbítása,
- gyermekpornográf anyagok saját vagy más személy részére való beszerzése,
- gyermekpornográf anyagok birtoklása.

d. a gyermekprostitúció a gyermek szexuális tevékenységekre való felajánlása, megszerzése, biztosítása, megvásárlása vagy használata pénz vagy egyéb ellenszolgáltatás fejében;

e.a gyermekkereskedelem magában foglalja a gyermekek szexuális célzattal történő toborzását, szállítását, átengedését, rejtegetését, átadását, átvételét illetve eladását.

3. Jelen Ajánlás egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy kedvezőbb szabályokat alkossanak a gyermekek szexuális kizsákmányolással szembeni védelmének elősegítése érdekében.

II. Általános intézkedések

a. Köztudatosság, képzés és információ

4. Jelen Ajánlást minden megfelelő eszközzel hozzák a releváns köz- és magánszervek tudomására (ide tartoznak különösen a politikusok, a rendőrség és az igazságügyi hatóságok, a diplomáciai testületek, migrációs hivatalok, a szociális, egészségügyi és oktatási területen dolgozók, a nem-kormányzati szervezetek és a média).

5. Jelöljenek ki egy független, kompetens és könnyen elérhető személyt vagy szervet a gyermekek jogainak előmozdítására és különösen a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos köztudatosság növelésére.

6. Biztosítsák a szexuális kizsákmányolással, annak természetével és pusztító hatásaival kapcsolatos információk hozzáférhetővé tételét a közvélemény számára, és növeljék az azzal kapcsolatos köztudatosságot, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolásának minden formája bűncselekmény, mely büntetőeljárást von maga után.

7. Támogassanak és szervezzenek olyan programokat, melyek célja a tudatosság további növelése és képzés azok számára, akik a gyermekek iránt felelősséggel tartoznak az oktatásügy, az egészségügy, a szociális jóléti szolgálatok, az igazságszolgáltatás és a jogalkalmazó szervek terén, annak érdekében, hogy fentiek képessé váljanak a szexuális kizsákmányolással kapcsolatos ügyek felismerésére és a szükséges intézkedések megtételére.

8. Az alap- és középfokú iskolai oktatás programjaiba illesszenek be információt a szexuális kizsákmányolás és bántalmazás veszélyeiről, melynek a gyermekek ki lehetnek téve, illetve arról, hogy a gyermekek hogyan védhetik meg magukat.

9. Az iskolába nem járó gyermekek számára biztosítsanak hozzáférhető információkat a szexuális kizsákmányolás veszélyéről, különböző lehetséges formáiról, illetve arról, hogy hogyan védhetik meg magukat.

b. Információgyűjtés- és csere

10. Segítsék elő a gyermekek szexuális kizsákmányolásának természetéről és gyakoriságáról való országos szintű információgyűjtést, az összes szektor és szerv vonatkozásában.

11. Hozzanak létre nemzeti mechanizmust a gyermekek szexuális kizsákmányolásának megelőzésével, felszámolásával és hatásai kezelésével összefüggő példaértékű gyakorlatokkal és leghatékonyabb intézkedésekkel kapcsolatos rendszeres információ-szolgáltatásra.

12. Segítsék elő a nemzetközi együttműködést az információk, az ismeretek és a szaktudás cseréje terén.

13. Azonosítsák azokat a területeket, amelyeken a technikai segítségnyújtás és szaktudás különös mértékben szükséges a megfelelő intézkedések kidolgozásához a gyermekek szexuális kizsákmányolásának megelőzése, leküzdése és hatásainak kezelése terén.

c. Megelőzés, felismerés és támogatás

14. Fejlesszék és anyagilag támogassák az intézményközi és multi-diszciplináris megközelítést a gyermekek szexuális kizsákmányolásának megelőzése és felismerése terén és az áldozatoknak nyújtandó pszichológiai, jogi, szociális és egyéb megfelelő támogatás és kezelés esetében, különös tekintettel a jelentős kockázatnak kitett csoportokra.

15. Hozzanak létre, illetve fejlesszenek tovább már meglévő specializált köz- és/vagy magánszolgáltatásokat a veszélyben lévő vagy már áldozattá vált gyermekek védelmére, a szexuális kizsákmányolás minden formájának megelőzése és felismerése érdekében.

16. Ismerjék fel és támogassák a nem-kormányzati szervezetek által játszott központi szerepet a szexuális kizsákmányolás megelőzésében és a sértettek segítésében.

17. Biztosítsák, hogy különböző eszközök álljanak rendelkezésre, amelyek útján bárki és különösen a gyermekek bejelenthetik a szexuális kizsákmányolással kapcsolatos eseteket (ide értve telefonos segélyvonalakat, szervezeteket, nyomtatott anyagokat és internetes oldalakat).

18. Biztosítsák a gondozásban lévő gyermekek megfelelő szabályozás, elvek és eljárások általi kielégítő védelmét, illetve azt, hogy az értük felelős személyzet minden tagja rendelkezzen a szükséges képesítéssel és engedélyekkel.

d. Média

19. Ösztönözzék a médiát, hogy építő jelleggel járuljon hozzá az a gyermekek szexuális kizsákmányolásával és ennek hatásaival kapcsolatos általános tudatossághoz, alkosson megfelelő magatartási szabályokat és rendelkezéseket az írott, audiovizuális és elektronikus média számára, hivatkozva különösen a gyermekek magánéletének, identitásának és méltóságának tiszteletben tartására.

20. Buzdítsák a média képviselőit a szexuális kizsákmányolás témájában szervezett képzési és tudatosító programokba való bekapcsolódásra és az azokban való részvételre.

21. Ösztönözzék a médiát, hogy a gyermekek és általában a gyermekkor ábrázolása esetében felelős módon járjon el.

e. Az Internet

22. Vonják be az internetszolgáltatókat a tudatosság növelésébe a szexuális kizsákmányolásról és ennek veszélyeiről, különösen az Internet és a modern kommunikációs technológiák segítségével.

23. Biztosítsák az internetszolgáltatóknak a hatóságokkal való együttműködését annak érdekében, hogy azonosítsák és leküzdjék azokat a különböző formákat, melyeken keresztül az Internet a gyermekek szexuális kizsákmányolásának céljára használható.

24. Ösztönözzék az internetszolgáltatókat a modern információs és kommunikációs technológiák számára megfelelő magatartási kódex kimunkálására a gyermekek szexuális kizsákmányolásának megelőzése céljából, úgyszintén arra, hogy azonosítsák egy ilyen kódex megsértését és tegyenek intézkedéseket az ilyen szabályszegések megakadályozására és elfojtására.

25. Ismerjék fel annak szükségességét, hogy a jogalkalmazó szervek képesek legyenek adat-összekapcsolásra a gyanús tartalmak kinyomozása céljából, és azt követően (helyileg) meghatározzák, azonosítsák és kikérdezzék azokat, akik gyermekpornográf anyagokat szerkesztenek vagy terjesztenek, illetve gyermekprostitúcióra ösztönöznek vagy bújtanak fel .

26. Biztosítsanak információkat a szülők, gondozók, a gyermekekért felelős minden egyéb személy és maguk a gyermekek számára a szexuális kizsákmányolás veszélyeiről az Interneten, annak lehetséges formáiról és arról, hogy hogyan lehet az ehhez való hozzáférést korlátozni.

27. Hozzanak létre segélyvonalakat és ösztönözzék feljelentésre az állampolgárokat a honlapokon megvalósuló gyermekpornográfia vagy gyermekprostitúcióra való felbujtás eseteiben, lehetővé téve ily módon a jogalkalmazó szervek számára különleges intézkedések meghozatalát.

III. Büntetőjog, büntető eljárásjog és a kényszerítő intézkedések általában

28. Biztosítsák, hogy a 2. cikk c, d, és e pontja alatt meghatározott cselekmények és tevékenységek maradéktalanul a büntetőjog hatálya alá tartozzanak, függetlenül attól, hogy e cselekmények elkövetése az adott ország határain belül vagy kívül történik, egyéni vagy szervezett módon.

29. Hívják fel a rendőrséget és az egyéb illetékes szerveket, hogy fordítsanak különös figyelmet a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos cselekmények megelőzésére, felderítésére és nyomozására, és e célra különítsenek el elégséges anyagi eszközöket.

a. Az áldozatokkal kapcsolatos intézkedések

30. Biztosítsák a gyermekek jogainak és érdekeinek védelmét az eljárások során, módot adva különösen a meghallgatásukra, a támogatásukra és ahol szükséges a képviseletükre, tiszteletben tartva ugyanakkor az elkövetéssel gyanúsított személyek jogait.

31. Hívják fel a megfelelő igazságszolgáltatási hatóságokat, hogy biztosítsanak elsőbbséget az olyan ügyeknek, amelyek gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatosak, s úgyszintén biztosítsák, hogy az ilyen ügyeket a lehető leggyorsabban tárgyalják.

32. Biztosítsák a bírósági, közvetítői és adminisztratív eljárások során az eljárás anyagának titkosságát és tartsák tiszteletben a szexuális erőszak áldozataivá vált gyermekek magánéletét.

33. Biztosítsanak speciális feltételeket azokban az esetekben, melyekben a bizonyítékokat a szexuális kizsákmányolás gyermeksértettjeitől vagy gyermektanúitól kell beszerezni, annak érdekében, hogy csökkentsék a gyermek vallomásainak és meghallgatásainak számát, ily módon minimalizálják az áldozatoknak, tanúknak és ezek családjainak okozott károkat, és növeljék e személyek vallomásainak hitelességét, a méltóságuk tiszteletben tartása mellett.

34. Biztosítsák – amennyiben szükséges – az áldozatoknak és családtagjaiknak a lehetőséget az adott országban való maradásra, annak érdekében, hogy teljes egészében részt tudjanak venni a bírói eljárásokban, biztosítsanak olyan intézkedéseket, melyek célja az áldozatok, tanúk és ezek családtagjainak a megfélemlítéstől való védelme, különösen ott, ahol bűnözők szervezetei működnek; ezen időszak alatt biztosítsák, hogy az áldozatok hozzáférjenek szociális, egészségügyi és jogi segítséghez.

35. Hozzanak létre olyan rendszert, melynek célja a szexuális kizsákmányolás gyermek áldozatai által elszenvedett károsodások teljes helyrehozatala, és hozzanak létre segítő mechanizmusokat annak érdekében, hogy ezen áldozatok fel tudják dolgozni az élményeiket.

36. Biztosítsák, hogy a szexuális kizsákmányolás áldozatává vált gyermekeket semmiféle olyan magatartásuk miatt ne vonhassák büntetőeljárás alá, amely e kizsákmányoláshoz kötődik.

b. Az elkövetőkkel kapcsolatos intézkedések

37. Törekedjenek annak biztosítására, hogy az elévülési idő a büntetőeljárás indítására a szexuális kizsákmányolás eseteiben csak akkor kezdődjék, amikor az áldozat felnőttkorúvá válik.

38. Tegyenek intézkedéseket az elkövetők megbüntetésére és szükséges esetben kezelésére.

39. Gondoskodjanak a gyermekek szexuális kizsákmányolásával összefüggő cselekményekből származó bevétel (haszon) lefoglalásáról és elkobzásáról.

40. Dolgozzanak ki és finanszírozzanak az elkövetők számára a visszaesést megelőző programokat.

41. Biztosítsanak lehetőséget arra, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos ügyekben bűnösnek talált személyeket eltiltsák olyan foglalkozásoktól és cselekményektől, melyek során gyermekekkel kapcsolatba kerülhetnek.

42. Hozzanak rendelkezéseket az olyan létesítmények és üzletek állandó vagy ideiglenes bezárására, illetve működési engedélyük visszavonására, melyek bármilyen formában részt vesznek gyermekek szexuális kizsákmányolásában.

43. Biztosítsák a jogi személyek felelősségre vonhatóságát a gyermekek szexuális kizsákmányolását is magában foglaló cselekményekért, s e végből vezessenek be speciális szankciókat, mindeközben ügyelve arra, hogy ne befolyásolják ezzel a természetes személyek büntetőjogi felelősségét.

IV. A gyermekpornográfiával kapcsolatos rendelkezések

44. Vezessenek be megfelelő, a cselekmény súlyosságát figyelembe vevő büntetőjogi szankciókat azon elkövetők esetében, akik részt vesznek olyan pornográf anyagok készítésében és terjesztésében, melyekben bármilyen formában gyermekek szerepelnek vagy amelyek gyermekek képzetét keltik.

45. Vezessenek be büntetőjogi szankciókat az olyan pornográf anyagok bármilyen formában történő puszta birtoklásáért, melyekben gyermekek szerepelnek vagy amelyek gyermekek képzetét keltik.

46. Szervezzenek a tudatosságot növelő információs kampányokat arról, hogy a gyermekpornográf anyagok birtoklása büntetőjogi szankciót von maga után.

47. Indítsanak információs kampányokat a jogi eljárásokról és a gyermekpornográfia áldozatai számára elérhető egyéb támogatási formákról.

V. A gyermekprostitúcióval kapcsolatos intézkedések

48. Vezessenek be megfelelő büntetőjogi szankciókat azzal szemben, aki prostitúcióban részt vevő gyermek szolgáltatásait elfogadja és/vagy ilyen gyermeket használ.

49. Biztosítsák a prostitúcióban részt vevő gyermekek ellátását anyagi, pszichológiai és egyéb megfelelő segítséggel annak érdekében, hogy képesek legyenek a prostitúcióból való kikerülésre.

50. Biztosítsanak elsőbbséget a gyermekeknek szóló képzési programoknak, ideértve a szakképzést és a reintegrációs programokat is.

51. A gyermekprostitúció leküzdése érdekében hozzanak létre vagy fejlesszék a már meglévő speciális rendőri egységeket és tökéletesítsék ezek munkamódszereit.

52. Alkalmazzanak a gyermekekkel végzett megelőző munka terén képzett szociális munkásokat, különösen utcai szociális munkásokat, annak érdekében, hogy segítsék a gyermekeket a prostitúcióból kikerülni.

53. Vonják be a turizmust a szexturizmussal és annak felderítésével kapcsolatos tudatosság növelésébe.

54. Szervezzenek információs kampányokat annak érdekében, hogy elvegyék a potenciális utasok kedvét a szexturizmusban való részvételtől.

VI. A gyermekkereskedelemmel kapcsolatos intézkedések

55. Vezessenek be a cselekmény súlyosságát tekintetbe vevő megfelelő büntetőjogi szankciókat a gyermekkereskedelem terén.

56. Szervezzenek információs kampányt a köztudatosság növelésére azokról a nagy kockázatot jelentő helyzetekről, melyek gyermekek – elsősorban lányok – szervezett kereskedelméhez vezethetnek.

57. Biztosítsanak a gyermekkereskedelemről és a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról szóló információkat és megfelelő képzést a diplomáciai és konzuli képviseletek, közhivatalok, a média, a nem-kormányzati szervezetek és egyéb, a potenciális áldozatok anyaországában működő köz- és magánszervek számára.

58. Terjesszenek széleskörűen, minden tagállamban információkat arról a veszélyről, amit a gyermekkereskedelem és a gyermekek szexuális kizsákmányolása jelent a gyermekek életére, mentális és fizikai egészségére.

59. Növeljék a média tudatosságát a gyermekkereskedelemmel kapcsolatos kérdésekről és a média szerepéről a megelőzés terén.

60. Biztosítsák, hogy az iskolai tananyag tartalmazzon információkat a szexuális kizsákmányolás és a gyermekkereskedelem veszélyeiről és arról, hogy a gyermekek hogyan védhetik meg magukat; ezen információkat elérhetővé kell tenni az iskolarendszeren kívül lévő gyermekek, a szülők, a gyámok és a gyermekek egyéb törvényes képviselői számára egyaránt.

61. Szervezzenek speciális képzést a diplomáciai, konzuli, igazságszolgáltatási, vámügyi és rendőri szerveknek annak érdekében, hogy képessé tegyék őket a gyermekek szexuális célú kereskedelmének felismerésére és megfelelő kezelésére.

VII. Kutatási prioritások

62. Segítsék elő a kulturális különbségeket figyelembe vevő kutatásokat, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten, és vegyék tekintetbe különösen az alábbiak vizsgálatát:

- a szexuális kizsákmányolással, prostitúcióval, pornográfiával és gyermekkereskedelemmel kapcsolatos büntetőeljárások száma évenként, minden országra lebontva, feltüntetve ezen eljárások hosszát;

- a szexuális kizsákmányolás áldozatává vált gyermekek élményei és tapasztalatai az igazságszolgáltatási és szociális (jóléti) rendszerről;

- a szexuális kizsákmányolás és szervezett bűnözés közötti speciális kapcsolat;

- a szexuális kizsákmányolás és a vérfertőzés, szexuális bántalmazás és pornográfia mint előzmény közötti speciális kapcsolat;

- annak a folyamatnak a természete, melynek során az áldozatból elkövető válik;

- a szexuális kizsákmányolásról, a megelőzés és a kezelés legjobb módjairól rendelkezésre álló szakirodalom és kutatások átvizsgálása;

- a gyermekek elleni szexuális kizsákmányolás különböző formáinak természete és aránya, különösen ennek kultúrák közötti aspektusaiban;

- a szexuális kizsákmányolás hosszú távú hatásai, s a felnőttek mentális egészségére, szociális és családi kapcsolataira gyakorolt hatásai a különböző országokban;

- a serdülő korúak által elkövetett szexuális kizsákmányolás mérete és természete;

- a pedofília természete és azon módozatok, ahogyan az elkövetők szexuálisan kizsákmányolják a gyermekeket;

- a gyermekekkel szemben szexuális bántalmazást elkövetett személyekre irányuló intézkedések és programok átvizsgálása;

- az örökbefogadás és a szexuális kizsákmányolás közötti kapcsolat;

- azon családok szükségletei, ahol a családtag szexuális kizsákmányolás áldozata lett;

- az Internet használatának értékelése a szexuális kizsákmányolás megelőzésében;

- azon szakemberek képzési szükségletei, akik szexuális kizsákmányolást átélt gyermekekkel és családjaikkal dolgoznak;

- ide értve továbbá a R (91) 11 sz. Ajánlás III. Cikkének 5-10 pontjaiban foglalt kutatási területeket.

VIII. Nemzetközi együttműködés

63. Fontolják meg olyan intézkedések hozatalát – szükség esetén –, amelyek országhatáron kívüli joghatóságot biztosítanak a 2. cikk c, d és e pontjaiban szabályozott cselekmények esetére, amennyiben:

a. az elkövetők az adott ország állampolgárai,

b. az elkövetők szokásos tartózkodási helye az adott országban van, és abban az esetben, ha

c. az áldozat az adott ország állampolgára.

64. Fontolják meg joghatóság megállapítását a gyermekek szexuális kizsákmányolásának azon eseteire is, melyekben az elkövetés helye szerinti ország jogszabályai szerint a cselekmény nem büntetendő, különösen az áldozat életkorára figyelemmel.

65. Tartsák szem előtt, hogy a gyermekkereskedelem általában a nemzetközi szervezett bűnözés körébe esik.

66. Biztosítsák, hogy a kiadatás a 2. cikk c, d és e pontjaiban meghatározott cselekmények esetében lehetséges legyen a nemzeti jogszabályok és a nemzetközi egyezmények szerint, és biztosítsák, hogy azokban az esetekben, ahol a kiadatás az állampolgárság miatt nem lehetséges, a tényállást közöljék a megkeresett állam kompetens hatóságaival a megfelelő eljárások lefolytatása végett.

67. Haladéktalanul ajánlják fel egymásnak a lehető legszélesebb körű intézkedéseket a kölcsönös jogsegély terén a 2. cikk c, d és e pontjaiban meghatározott cselekmények bármelyikére vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban.

68. Tegyenek intézkedéseket a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos információáramlás elősegítésére az államok között, az államok és nemzetközi szervezetek (például Interpol), illetve az államok és nem- kormányzati szervezetek között.

69. Biztosítsák, hogy az a tény, hogy az áldozatok távoli országban vannak, illetve egyéb okból nem jelennek meg személyesen, ne akadályozza az eljárás folytatását, különösen azokban az esetekben, ahol az igazságszolgáltatási szervek bizonyítást vettek fel, például a videó-konferencia rendszer alkalmazásával.

70. Fontolják meg a lehetőséget az eljárások más országoknak történő átengedésére a 2. cikk c, d és e pontjaiban meghatározott cselekmények bármelyikére vonatkozó büntetőeljárás tekintetében, azokban az esetekben, ahol ezen átengedés mind a gyermek, mind az igazságszolgáltatás érdekeit szolgálja.

71. Tegyenek meg minden lehetséges intézkedést, hogy elkerüljék azon késlekedéseket, melyek sajátságosak a nemzetközi természetű ügyek esetében; tegyék ezt például dokumentumok fordításának vagy tolmácsoknak a biztosításával, ahol ez szükséges, illetve megfelelő intézkedések alkalmazásával a gyermek életkorának meghatározása, vagy a gyermek megtalálása érdekében.

72. Segítsék elő a bilaterális és multilaterális megállapodásokon alapuló nemzetközi együttműködést a gyermekek szexuális kizsákmányolásának (ide értve a szexturizmust is) megelőzése és az elkövetők hatékony felelősségrevonása céljából, különösen a nyomozás és büntetőeljárás koordinálása által.

73. Írják alá és minden tekintetben alkalmazzák az e téren releváns nemzetközi dokumentumokat, különösen a Gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezményt és annak Fakultatív Jegyzőkönyvét a gyermekek eladásáról, gyermekprostitúcióról és gyermekpornográfiáról, s úgyszintén a 182. számú ILO Egyezményt a gyermekmunka legrosszabb formáiról.

74. Segítsék elő az európai és nemzetközi együttműködést a technikai, illetve egyéb segítségnyújtás terén.

75. Tegyenek meg minden szükséges intézkedést a gyermekek szexuális kizsákmányolásának jelenségével és az ehhez hozzájáruló tényezőkkel szembeni küzdelmet szolgáló hatékony pán-európai stratégia létrejöttéért.

 

webmaster: Eagle-Comp Kft.                webhosting: Eagle-Comp Kft.